Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày

+ Nuôi lô 86 từ ngày 21/05/2019 đến 23/05/2019 kết quả:

+ Nuôi lô 72 từ ngày 18/05/2019 đến 20/05/2019 kết quả: Ăn lô 72 ngày 3

+ Nuôi lô 86 từ ngày 17/05/2019 đến 19/05/2019 kết quả: Ăn lô 86 ngày 1

+ Nuôi lô 96 từ ngày 15/05/2019 đến 17/05/2019 kết quả: Ăn lô 96 ngày 2

+ Nuôi lô 60 từ ngày 13/05/2019 đến 15/05/2019 kết quả: Ăn lô 60×2 ngày 1

+ Nuôi lô 67 từ ngày 12/05/2019 đến 14/05/2019 kết quả: Ăn lô 67 ngày 1

+ Nuôi lô 60 từ ngày 09/05/2019 đến 11/05/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 68 từ ngày 06/05/2019 đến 08/05/2019 kết quả: Ăn lô 68×2 ngày 3

+ Nuôi lô 39 từ ngày 03/05/2019 đến 05/05/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 34 từ ngày 30/04/2019 đến 02/05/2019 kết quả: Trượt

+ Nuôi lô 30 từ ngày 28/04/2019 đến 30/04/2019 kết quả: Ăn lô 30 ngày 2

+ Nuôi lô 98 từ ngày 25/04/2019 đến 27/04/2019 kết quả: Ăn lô 98×2 ngày 3

+ Nuôi lô 90 từ ngày 22/04/2019 đến 24/04/2019 kết quả: Ăn lô 90 ngày 3

+ Nuôi lô 91 từ ngày 19/04/2019 đến 21/04/2019 kết quả: Ăn lô 91 ngày 3